کسی را دنبال نمی کنید
کسی شما را دنبال نمی کند
تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم
نوع:
مقاله
پدیدآورندگان:
مهدی مین باشی معینی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات علف های هرز

حمید رحیمیان مشهدی

محمدعلی باغستانی

حسن محمدعلی زاده

مسعود خیرخواه

حسین ناظرکاخکی

احمد دیه جی
چکیده:
مدیریت علف هرز یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و اطلاعات مربوط به فنولوژی تطبیقی، بر اساس درجه- روز رشد تجمعی مربوط به هر مرحله از رشد، آزمایشی در 4 منطقه از کشور شامل زنجان، کرج، ورامین و آمل در دو سال زراعی 86 - 1385و 87-1386 مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه های مدیریتی علف های هرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای استان مازندران تهیه شد. با وجود اختلافات زیادی که از لحاظ تقویم زمانی در فنولوژی تطبیقی یولاف وحشی زمستانه با گندم در سال ها و مناطق مختلف وجود داشت، اما از نظر نیاز حرارتی لازم برای رسیدن به مراحل رشدی مشابه، اختلافات فاحشی دیده نشد. زمان شروع و خاتمه کنترل شیمیایی یولاف وحشی زمستانه بصورت پس رویشی در مزارع گندم در اقلیم های مختلف به ترتیب 400 و 1000 درجه- روز رشد (دمای پایه صفر درجه سانتی گراد) در دوره رشدی گندم توصیه می گردد. با استفاده از نقشه های مدیریتی که در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شده اند می توان زمان های مناسب شروع مدیریت شیمیایی (پس رویشی)، خاتمه مدیریت شیمیایی (پس رویشی)، مدیریت پیش رویشی یولاف وحشی زمستانه و مصرف کود نیتروژن را جهت کاهش رقابت یولاف وحشی زمستانه با گندم در مناطق مختلف اقلیمی (استان مازندران) پیش بینی و مدیریت نمود.
کلمات کلیدی:
درجه روز رشد - نقشه پیش بینی - فنولوژی تطبیقی
دوره مجله:
80
شماره مجله:
2 (پیاپی 95)
صفحات:
145 - 160
زبان:
فارسی
دیدگاه خود را ثبت کنید
برای ثبت دیدگاه ابتدا شوید
;


;