کسی را دنبال نمی کنید
کسی شما را دنبال نمی کند
کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385
نوع:
مقاله
پدیدآورندگان:
فرخ سیلانیان طوسی
بیرجند، خیابان طالقانی، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش رادیولوژی

علیرضا احسان بخش
چکیده:
زمینه و هدف: کلسیفیکاسیون های طبیعی داخل جمجمه ای با هیچ گونه علایم بیماری همراه نیستند و عامل بیماریزایی نیز قابل مشاهده نمی باشد. در اغلب موارد این نوع کلسیفیکاسیون به دلیل رسوب کلسیم در عروق ساختمان های مختلف مغز ایجاد می شود. دقیق ترین روش جهت بررسی کلسیفیکاسیون مغزی سی تی اسکن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کلسیفیکاسیون داخل جمجمه ای فیزیولوژیک در غده پینه آل و شبکه کوروئید انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 412 نفر از افراد تحت بررسی سی تی اسکن مغز در بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، مورد مطالعه قرار گرفتند. سن این بیماران در محدوده 1 تا 98 سال بود. غده پینه آل و شبکه کوروئید از نظر کلسیفیکاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 11) و آزمون کای دو در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از 412 نفر که مورد بررسی قرار گرفتند، شیوع کلسیفیکاسیون غده پینه آل %62.62 و شبکه کوروئید %63.34 بود ولی در سن قبل از 45 سال، کلسیفیکاسیون غده پینه آل از شبکه کوروئید بیشتر بود؛ همچنین میزان شیوع کلسیفیکاسیون هم در غده پینه آل و هم در شبکه کوروئید با افزایش سن افزایش یافت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق، شیوع کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل مغزی قبل از سن 45 سالگی در غده پینه آل بیشتر از شبکه کوروئید می باشد ولی شیوع کلی این نوع کلسیفیکاسیون در شبکه کوروئید مختصرا بیشتر از پینه آل است (1%). میزان شیوع کلسیفیکاسیون داخل مغزی در غده پینه آل و شبکه کوروئید می تواند اهمیت بسیار زیادی در تشخیص نوع پاتولوژیک از فیزیولوژیک بخصوص با توجه به سن بیمار داشته باشد.
کلمات کلیدی:
کلسیم - سی تی اسکن - شبکه کوروئید - غده پینه آل - کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک
دوره مجله:
16
شماره مجله:
2 (پیاپی 39)
صفحات:
49 - 53
زبان:
فارسی
دیدگاه خود را ثبت کنید
برای ثبت دیدگاه ابتدا شوید
;


;