کسی را دنبال نمی کنید
کسی شما را دنبال نمی کند
ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی
نوع:
مقاله
پدیدآورندگان:
وحید نورانی

نعیمه ابوالواسط
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

کامران صالحی
چکیده:
بهینه سازی بهره برداری از مخازن یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. در واقع نیاز مبرم به استفاده صحیح از منابع آب و انرژی، لزوم انجام برنامه ریزی جامع و بهره برداری صحیح از سدها را بیش از پیش روشن می سازد. در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در مورد تعمیم روش های بهینه سازی تک هدفه به چندهدفه برای سیستم های چندمخزنی با پیچیدگی های بیشتر در حال مطالعه و بررسی می باشد. در این مقاله، مساله بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن با سه هدف مختلف تامین نیازهای آبی پایین دست، کنترل سیلاب و استفاده های تفریحی از مخازن برای سیستم دو مخزنه در حوضه آبریز سفیدرود (واقع در شمال ایران)، بر اساس برنامه ریزی آرمانی مدل سازی شده است. با مقایسه نتایج مدل های تحقیق، مدلی که دارای شاخص عملکرد مخزن مناسب تری بود به عنوان مدل برتر انتخاب گردید. در نهایت جهت منظور کردن عدم قطعیت و همچنین برای به دست آوردن روش کلی بهره برداری از سیستم مخازن و به دلیل این که قواعد زبانی مزیت قابل توجهی در فهم بهتر و تفسیر آسان تر سیستم دارد، سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ساخته شد. نتایج تحقیق، حاکی از موفقیت مدل به کار گرفته شده در مدیریت صحیح سیستم دو مخزنه مورد نظر می باشد.
کلمات کلیدی:
شبیه سازی - بهره برداری - بهینه سازی چندهدفه - مخازن - سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی
دوره مجله:
8
شماره مجله:
2 (مسلسل 24)
صفحات:
1 - 11
زبان:
فارسی
دیدگاه خود را ثبت کنید
برای ثبت دیدگاه ابتدا شوید
;


;