کسی را دنبال نمی کنید
کسی شما را دنبال نمی کند
بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق
نوع:
مقاله
پدیدآورندگان:
خسرو دریکوندی
دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

منوچهر فتحی مقدم

علیرضا مسجدی

محمود بینا
چکیده:
ضرایب زبری در سواحل رودخانه ها و دشت های سیلابی تحت تاثیر دو عامل عمده یعنی شرایط جریان و مشخصات پوشش گیاهی است. در این میان یکی از مهمترین پارامترهای مشخصات پوشش گیاهی بحث تراکم و انعطاف پذیری آن است. تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه اثر پوشش گیاهی روی ضریب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی انجام شده اما بحث تراکم گیاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور این تحقیق جهت بررسی تاثیر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری انجام شد. در بررسی که با استفاده از مدل آزمایشگاهی روی سه نوع پوشش گیاهی در حالت غیر مستغرق انجام شد اثر آنها روی ضریب زبری در چهار حالت تراکم مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج این بررسی می توان به تغییرات خطی ضرائب زبری نسبت به میزان تراکم اشاره کرد. میزان کاهش ضریب زبری در هر تراکم گیاهی، بطور متوسط بین هشت الی ده درصد نسبت به حالت متراکم تر در شرایط یکسان جریان یعنی سرعت و عمق جریان (درصد استغراق) بدست آمد. همچنین در سرعت های و تراکم یکسان، بدلیل انعطاف پذیری متفاوت پوشش گیاهی ضریب زبری متفاوت بدست آمد.
کلمات کلیدی:
پوشش گیاهی - انعطاف پذیری - ضریب زبری - میزان تراکم - شرایط جریان - غیرمستغرق
دوره مجله:
8
شماره مجله:
2 (مسلسل 24)
صفحات:
24 - 35
زبان:
فارسی
دیدگاه خود را ثبت کنید
برای ثبت دیدگاه ابتدا شوید
;


;