کسی را دنبال نمی کنید
کسی شما را دنبال نمی کند
تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها
نوع:
مقاله
پدیدآورندگان:
زهرا غفاری مقدم
دانشگاه زابل، ایران

احمدعلی کیخا

محمود صبوحی
چکیده:
مدل تخصیص مشارکتی آب به عنوان یک مدل جامع برای تخصیص کارا و منصفانه آب در یک حوزه رودخانه طراحی شده است. این مدل شامل دو مرحله می باشد: مرحله اول، تخصیص اولیه آب، که با استفاده از مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب، آب بین مصرف کنندگان تخصیص داده می شود و مرحله دوم، تخصیص مجدد آب و منافع خالص جهت رسیدن به یک تخصیص کارا و بهینه از طریق انتقال آب که شامل سه زیر مدل برنامه ریزی آب آبیاری، مدل هیدرولوژیکی اقتصادی حوزه رودخانه و تئوری بازی مشارکتی می باشد. این بررسی به منظور تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با از استفاده مدل های نظریه بازی ها در یک دوره 12 ماهه در سال 1384 انجام شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب نشان داد، نسبت رضایتمندی برای آب شرب از 0.89 تا 1 متغیر بوده که برای بخش کشاورزی بین 1 تا 0.49 و برای آب تخصیصی به مخازن این نسبت برای همه ماهها کمتر از یک بدست آمد. نتایج حاصل از مدل هیدرولوژیکی اقتصادی حوزه رودخانه نشان دادند که سود و مقدار آب تخصیصی در کل دوره مورد بررسی برای آب شرب در حالت تخصیص بهینه نسبت به تخصیص اولیه افزایش و برای بخش کشاورزی کاهش یافته است. در جریان تخصیص مجدد سود بر مبنای مفهوم ارزش شاپلی بیشترین سود متعلق به آب شرب زاهدان بود که دارای بیشترین دریافتهای جانبی از دیگر شرکا و منافع افزوده در کل دوره می باشد. کمترین سود نیز متعلق به بخش کشاورزی بوده است.
کلمات کلیدی:
سیستان - تخصیص آب - نظریه بازی - مخازن چاه نیمه
دوره مجله:
8
شماره مجله:
2 (مسلسل 24)
صفحات:
12 - 23
زبان:
فارسی
دیدگاه خود را ثبت کنید
برای ثبت دیدگاه ابتدا شوید
;


;